• Nieuwe overeenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk
    update mei 2023

Nieuwe overeenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk - update mei 2023

08 mei 2023

De RSZ deelde mee dat België de kaderovereenkomst inzake de toepasselijke socialezekerheidsregeling voor grensoverschrijdend telewerk binnen de EU zal ondertekenen.

Deze kaderovereenkomst viseert situaties van telewerk waarbij de werknemer telewerk verricht in zijn woonland, dat een ander land is dan het land waar de werkgever is gevestigd.

Op basis van de huidige regels (de Verordening 883/2004 - waarop echter reeds tijdelijke uitzonderingen werden ingevoerd) zou in geval van telewerk van meer dan 25% in het woonland, de sociale zekerheid van het woonland van toepassing worden.

Op grond van de nieuwe kaderovereenkomst kan de werknemer in de toekomst echter vragen om onderworpen te blijven aan de sociale zekerheid van de vestigingsplaats van de werkgever, zelfs bij substantiële prestaties van meer dan 25% telewerk in het woonland (op grond van een uitzondering, voorzien in artikel 16 van de Verordening 883/2004).

Door de goedkeuring van de kaderovereenkomst verbindt België zich ertoe systematisch in te stemmen met een verzoek om de lidstaat waar de zetel van de werkgever is gevestigd als bevoegde lidstaat aan te wijzen wat betreft het socialezekerheidsstelsel in de geviseerde situaties. Dit zal enkel worden goedgekeurd indien de werknemer minder dan 50% van de totale arbeidstijd in zijn woonstaat (tele-)werkt.

De bedoeling van deze kaderovereenkomst is om een meer permanente regeling in te voeren inzake sociale zekerheid van grensoverschrijdende telewerkers in de EU vanaf 1 juli 2023. De kaderovereenkomst komt er in afwachting van een definitieve aanpassing van de Europese regels.

Het toepasselijk socialezekerheidsrecht is slechts een van de vele aandachtspunten bij grensoverschrijdend (tele-)werk en de regels veranderen snel. Zorg er dus voor dat je goed geïnformeerd bent om achteraf discussies en regularisaties te vermijden.

Heb je hierover vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze experts.